Checklista bokslut

Nedan är en checklista som kan användas när det är dags för bokslut. Checklistan ska ses som ett stöd i den utsträckning den är tillämplig för företaget.

 • Anläggningsregister med kopior över årets inköp
 • Lagerinventering med lagerintyg
 • Specifikation över pågående arbeten
 • Förteckning över obetalda kundfordringar
 • Specifikation över övriga fordringar
 • Specifikation över förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 • Värdepappersförteckning
 • Kontoutdrag likvida medel - även månaden efter bokslutsmånad
 • Kassaintyg
 • Senaste låneavi
 • Senaste försäkringsbrev
 • Förteckning över obetalda leverantörsfakturor
 • Specifikation över övriga skulder
 • Specifikation över upplupna kostnader och förutbetalda intäkter